آموزش قرائت

تفسیر قرآن

ترجمه قرآن

متن قرآن

ندای قرآن

نام ها و معاني سوره‌هاي قرآن

۱. فاتحه: باز كردن ـ ۷ آيه.

۲. بقره: گاو ماده ـ ۲۸۶ آيه.

۳. آل عمران: خاندان عمران ـ ۲۰۰ آيه.

۴. نساء: زنان ـ ۱۷۶ آيه.

۵. مائده: طَبَق غذا (سفرة غذا) ـ ۱۲۰ آيه.

۶. انعام: چهارپايان ـ ۱۶۵ آيه.

۷. اعراف: مكاني بين بهشت و جهنم ـ ۲۰۶ آيه.

۸. انفال: زيادي، غنيمت، هبه ـ ۷۵ آيه.

۹. توبه: بازگشتن ـ ۱۲۹ آيه.

۱۰. يونس: نام حضرت يونس ـ عليه السّلام ـ يكي از پيامبران خدا ، ۱۰۹ آيه.

۱۱. هود: نام حضرت هود ـ عليه السّلام ـ يكي از پيامبران خدا ، ۱۲۳ آيه.

۱۲. يوسف: نام حضرت يوسف ـ عليه السّلام ـ يكي از پيامبران خدا ، ۱۱۱ آيه.

۱۳. رعد: صداي غرش ابر، ۴۳ آيه.

۱۴. ابراهيم: نام حضرت ابراهيم ـ عليه السّلام ـ يكي از پيامبران خدا ، ۵۲ آيه.

۱۵. حِجر: منع، نام شهر اصحاب الحجر ـ ۹۹ آيه.

۱۶. نحل: زنبور عسل ـ ۱۲۸ آيه.

۱۷. اسراء: رفتن در شب ـ ۱۱۱ آيه.

۱۸. كهف: غار وسيع ـ ۱۱۰ آيه.

۱۹. مريم: نام حضرت مريم سلام الله عليها ـ ، ۹۸ آيه.

۲۰. طه: از حروف مقطعه و نيز از اسامي پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ ، ۱۳۵ آيه.

۲۱. انبياء: پيامبران ـ ۱۱۲ آيه.

۲۲. حج: قصد، نام يكي از فروعات دين ـ ۷۸ آيه.

۲۳. مؤمنون: ايمان‌آورندگان، گروندگان ـ ۱۱۸ آيه.

۲۴. نور: روشنايي ـ ۶۴ آيه.

۲۵. فرقان: قرآن، روشنگر و جداكننده حق از باطل ـ ۷۷ آيه.

۲۶. شعراء: شاعران ـ ۲۲۷ آيه.

۲۷. نمل: مورچه ـ ۹۳ آيه.

۲۸. قصص: داستان‌ها ـ ۸۸ آيه.

۲۹. عنكبوت: نام حشره ـ ۶۹ آيه.

۳۰. روم: نام شهر يا كشور ـ ۶۰ آيه.

۳۱. لقمان: نام فردي حكيم ـ ۳۴ آيه.

۳۲. سجده: خضوع و اظهار فروتني ـ ۳۰ آيه.

۳۳. احزاب: گروه‌ها ـ ۷۳ آيه.

۳۴. سباء: نام قوم كه پادشاه شان زن بود ـ ۵۴ آيه.

۳۵. فاطر: شكافنده ـ ۴۵ آيه.

۳۶. يس: حروف مقطعه و رمز است ـ ۸۳ آيه.

۳۷. صافات: منظم ساختن صفوف ـ ۱۸۲ آيه.

۳۸. ص: حروف مقطعه قرآن ـ ۸۸ آيه.

۳۹. زُمر: دسته، جماعت ـ ۷۵ آيه.

۴۰. غافر: بخشاينده ـ ۸۵ آيه.

۴۱. فصلت: بيان روشن ـ ۵۴ آيه.

۴۲. شوري: مشورت ـ ۵۳ آيه.

۴۳. زخرف: زينت ـ ۸۹ آيه.

۴۴. دخان: دود ـ ۵۹ آيه.

۴۵. جاثيه: به زانو درآمده ـ ۳۷ آيه.

۴۶. احقاف: نام مكاني در عمان ـ ۳۵ آيه.

۴۷. محمّد: نام پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ ، ۳۸ آيه.

۴۸. فتح: پيروزي ـ ۲۹ آيه.

۴۹. حُجُرات: خانه‌ها ـ ۱۸ آيه.

۵۰. ق: حروف مقطعه ـ ۴۵ آيه.

۵۱. ذاريات: بادهايي كه اشياء را به پرواز در مي‌آورد ـ ۶۰ آيه.

۵۲. طور: نام كوه است ـ ۴۹ آيه.

۵۳. نجم: ستاره ـ ۶۲ آيه.

۵۴. قمر: ماه ـ ۵۵ آيه.

۵۵. رحمن: بخشنده ـ ۷۸ آيه.

۵۶. واقعه: حادثه عظيم قيامت ـ ۹۶ آيه.

۵۷. حديد: آهن ـ ۲۹ آيه.

۵۸. مجادله: تابيدن طناب، جدل و مناظره ـ ۲۲ آيه.

۵۹. حشر: جمع كردن ـ ۲۴ آيه.

۶۰. ممتحنه: آزمون شده (مؤنث) ـ ۱۳ آيه.

۶۱. صف: صف كشيدن ـ ۱۴ آيه.

۶۲. جمعه: آخرين روز هفته ـ ۱۱ آيه.

۶۳. منافقون: منافقان (نفاق پيشه‌گان و دورويان) ـ ۱۱ آيه.

۶۴. تغابن: مغبون كردن يكديگر ـ ۱۸ آيه.

۶۵. طلاق: باز كردن عقد نكاح ـ ۱۲ آيه.

۶۶. تحريم: حرام كردن ـ ۱۲ آيه.

۶۷. ملك: حكومت و اداره امور ـ ۳۰ آيه.

۶۸. قلم: وسيله نگارش و نوشتن ـ ۵۲ آيه.

۶۹. الحاقه: روز رستاخيز ـ ۵۲ آيه.

۷۰. معارج: صعود از پله ـ ۴۴ آيه.

۷۱. نوح: نام حضرت نوح ـ عليه السّلام ـ يكي از پيامبران خدا ، ۲۸ آيه.

۷۲. جن: پوشيده، نام موجود نامرئي ـ ۲۸ آيه.

۷۳. مُزمّل: پيچيدن پارچه (خطاب به پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ است كه بعد از فرود از غار حرا خود را در پارچه پيچيده بود) ـ ۲۰ آيه.

۷۴. مُدثّر: آراميدن در بستر ـ ۵۶ آيه.

۷۵. قيامت: به پاداشتن ـ ۴۰ آيه.

۷۶. انسان: نوع انسان، بشر ـ ۳۱ آيه.

۷۷. مرسلات: فرستاده‌شدگان ـ ۵۰ آيه.

۷۸. نبأ: خبر مهم ـ ۴۰ آيه.

۷۹. نازعات: كشيدن ـ ۴۶ آيه.

۸۰. عبس: عبوس، چهره در هم كشيدن ـ ۴۲ آيه.

۸۱. تكوير: پيچيدن نور خورشيد ـ ۲۹ آيه.

۸۲. انفطار: شكافته شدن ـ ۱۹ آيه.

۸۳. مطففين: كم‌فروشان ـ ۱۹ آيه.

۸۴. انشقاق: شكافته شدن ـ ۲۵ آيه.

۸۵. بروج: شيء ظاهر و آشكار، ۲۲ آيه.

۸۶. طارق: كوبيدن ـ ۱۷ آيه.

۸۷. اعلي: برتر، بالاتر ـ ۱۹ آيه.

۸۸. غاشيه: پوشاندن ـ ۲۶ آيه.

۸۹. فجر: شكافتن وسيع، صبح ـ ۳۰ آيه.

۹۰. بلد: شهر (مكه) ـ ۲۰ آيه.

۹۱. شمس: خورشيد ـ ۱۵ آيه.

۹۲. ليل: شب ـ ۲۱ آيه.

۹۳. ضحي: اوائل روز ـ ۱۱ آيه.

۹۴. انشراح: شرح صدر، آرامش ـ ۸ آيه.

۹۵. تين: انجير ـ ۸ آيه.

۹۶. علق: خون بسته ـ ۱۹ آيه.

۹۷. قدر: اندازه‌گيري و تقدير ـ ۵ آيه.

۹۸. بينه: دليل روشن ـ ۸ آيه.

۹۹. زلزله: به لرزه درآمدن ـ ۸ آيه.

۱۰۰. عاديات: دويدن با سرعت ـ ۱۱ آيه.

۱۰۱. قارعه: حادثه مهم و سخت ـ ۱۱ آيه.

۱۰۲. تكاثر: تفاخر و فخرفروشي ـ ۸ آيه.

۱۰۳. عصر: فشردن، وقت عصر ـ ۳ آيه.

۱۰۴. همزه: عيب‌جو و غيبت‌كننده ـ ۹ آيه.

۱۰۵. فيل: نام حيوان - ۵ آيه.

۱۰۶. قريش: قدرت، اكتساب، اجتماع. نام قبيله معروف در مكه كه پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ نيز جزء آن قبيله بود. ـ ۴ آيه.

۱۰۷. ماعون: چيز كم ـ ۷ آيه.

۱۰۸. كوثر: خير كثير و فراوان ـ ۳ آيه.

۱۰۹. كافرون: كساني كه حق را مي‌پوشانند ـ ۶ آيه.

۱۱۰. نصر: پيروزي ـ ۳ آيه.

۱۱۱. مسد: طنابي كه از الياف بافته شده ـ ۵ آيه.

۱۱۲. توحيد: يگانگي ـ ۴ آيه.

۱۱۳. فلق: شكافتن، طلوع صبح ـ ۵ آيه.

۱۱۴. ناس: مردم ـ ۶ آيه.

منبع: نرم افزار پاسخ ۲ مرکز مطالعات حوزه.

Copyright 1999-2017 All rights are reserved to Aalulbayt Global Information Center