آموزش قرائت

تفسیر قرآن

ترجمه قرآن

متن قرآن

ندای قرآن

يعقوب جعفرى

حجه الاسلام يعقوب جعفري (متولد ۱۳۲۵) از قرآن پژوهان معاصر است.

اثر  ايشان تفسير کوثر کوثر (چاپ ۱۳۷۹ ش )است. مخاطب اين تفسير عموم مردم هستند وي انگيزه خود را از نگارش اين اثر را ارائه تفسيري عصري با ارائه پيام هاي جديد و نکات بديع مي داند.[۱]

ترجمه موجود در اين تفسير ترجمه اي معادل و خالي از تفسير است و تقريبا به ازاي هر سطر از آيات يک سطر ترجمه بيان شده مفسر و توضيح عبارت به بخش تفسير واگذار شده است ترجمه آيات ساده و روان مي باشد در وازه گزيني به نثر معيار توجه كرده و از ترجمه وازه هاي عربي که در فارسي رايج است اجتناب نموده است مثلا "عزيز ، انفاق، غيب"

ترجمه نشده اند و عينا در ترجمه بكار رفته اند.

پى نوشتها

[۱] - جعفري، يعقوب، تفسير كوثر، چاپ اول، ۱۳۷۹.

Copyright 1999-2017 All rights are reserved to Aalulbayt Global Information Center