آموزش قرائت

تفسیر قرآن

ترجمه قرآن

متن قرآن

ندای قرآن

قرآن كريم(سده چهارم )

ماخذ كتاب:كتابخانه بزرگ حضرت آيه الله مرعشي نجفي - جلد۲۰ 
در صفحات:۲۸۰تا۲۸۰
كد دستيابي كتاب:۷۹۴۲ - ۷۹۴۴ 
نام كتابخانه: كتابخانه مرعشي نجفي (آيت الله) شهر: قم
تاريخ كتابت:سده چهارم 
همه اطلاعات: ( ۷۹۴۲ - ۷۹۴۴ ) ۹۵
قرآن كريم 
برگهاي پراكنده از يك نسخه قرآن است كه در سه جلد صحافي شده است . 
خط ثلث ، شايد از سده چهارم ، فواصل آيات گلهاي رنگين و رموز تجويد شنگرف ، تقسيم اجزاء در حاشيه در دواير رنگين ، به اختلاف قرائتها در حاشيه اشاره شده است ، جلد مقوائي عطف تيماج قرمز . 
۱۷۷ گ ، ۱۳ س ، ۵/۳۰ × ۲۲ سم 
 

Copyright 1999-2017 All rights are reserved to Aalulbayt Global Information Center