آموزش قرائت

تفسیر قرآن

ترجمه قرآن

متن قرآن

ندای قرآن

قرآن كريم(سده پنجم )

  ماخذ كتاب:فهرست ميكروفيلمها و نسخ خطي موزه ملي ايران - جلد۱ 
در صفحات:۳۱تا۳۳
كد دستيابي كتاب:شماره ميكروفيلم : ۱۴ شماره بخش : ۳۶۱۰ 
نام كتابخانه: مجموعه موزه ملي ايران شهر: تهران
تاريخ كتابت:سده پنج هجري 
همه اطلاعات: شماره ميكروفيلم : ۱۴ 
شماره بخش : ۳۶۱۰ 
قرآن 
بخشي ازقرآن به خط كوفي ، سرلوحه هاوعلامتها مذهب .بدون رقم ، سده پنج هجري دوصفحه آخر مذهب مرصع در ۲۹۷ صفحه . كاغذ دولت آبادي . بدون جلد.
اندازه : ۴/۲۱ × ۲/۳۰ تاريخ و محل تحصيل : ۱۳۰۸ ، آستانه شيخ صفي . 
توضيحات : كسردار. 
 

Copyright 1999-2017 All rights are reserved to Aalulbayt Global Information Center