آموزش قرائت

تفسیر قرآن

ترجمه قرآن

متن قرآن

ندای قرآن

ابراهيم عاملى

(۱۲۸۰-۱۳۴۷ هـ .ش)

تفسير عاملي اثر ابراهيم عاملي معروف به موثق از فضلاء و نويسندگان خراسانى است اين تفسير در ۸ جلد نگاشته شده و تأليف آن از سال ۱۳۳۵ هـ ش آغاز در سال ۱۳۴۵ هـ ش پايان يافت؛ و جلد نخست آن در سال ۱۳۳۶ منتشر شد.[۱] در اين تفسير فارسي، ترجمه آيات به طور مستقل ارائه شده است. به گفته نويسنده وي در ترجمه آيات دو نکته را رعايت کرده است. نخست تلاش براي فارسي نويسي به زبان روز ضمن تاكيد بر مطابقت معاني با کلمات قرآن و دوم افزودن يک يا چند جمله مناسب درون قلاب براي نشان دادن معنا و رابطه آيات بظاهر نامناسب[۲] با اين ويژگي ها ترجمه او از قرآن ترجمه اي روان همراه با نکات تفسيري است و بايد آن در شمار ترجمه هاي معنايي قرار داد. براي مثال در ترجمه آيه «علم آدم الاسماء کلها» مي نويسد و به آدم همه نام ها بياموخت ( و چنان او را آفريد که هر چه دريابد تواند نامي گذارد و بشناسد) به اين روش همراه با ترجمه تفسير کوتاهي نيز از آن ارائه داده است اما از آنجا که تعداد آياتي که اين گونه ترجمه شده است اندک مي باشد نمي توان آن را ترجمه اي آزاد و تفسيري ناميد.

پى نوشتها:

[۱] - سير تطور تفاسير شيعه، ص ۱۵۰.

[۲] - تفسير عاملي، ج ۱، ص ۳

Copyright 1999-2017 All rights are reserved to Aalulbayt Global Information Center