آموزش قرائت

تفسیر قرآن

ترجمه قرآن

متن قرآن

ندای قرآن

قرآن كريم(حدود سده ۵)

  ماخذ كتاب:فهرست ميكروفيلمها و نسخ خطي موزه ملي ايران - جلد۱ 
در صفحات:۱۷۷تا۱۷۹
كد دستيابي كتاب:شماره بخش ۴۳۱۴ 
نام كتابخانه: مجموعه موزه ملي ايران شهر: تهران
كاتب:محقق 
تاريخ كتابت:حدود سده ۵ 
منابع ديگر: ر. ك .راهنماي 
گنجينه قرآن شماره ۲۲.
همه اطلاعات: قرآن 
شماره بخش ۴۳۱۴ 
قرآن به خط محقق بدون رقم و تاريخ تحرير حدود سده ۵ . اسامي سوره ها به قلم سيم تحريردار وبه خط نسخ ريحاني و علامت ها مذهب ومنقش است . در ۴۵۸ صفحه .
كاغذ ختائي . جلد تيماج مشكي باترنج ولولادار (سده دهم ).اندازه : ۸/۲۸ × 
۵/۳۴ سانتي متر. نسخه در وقف آستانه شيخ صفي بوده است . ر. ك .راهنماي 
گنجينه قرآن شماره ۲۲. 
 

Copyright 1999-2017 All rights are reserved to Aalulbayt Global Information Center