آموزش قرائت

تفسیر قرآن

ترجمه قرآن

متن قرآن

ندای قرآن

ابن شهرآشوب

 نام: حافظ ابو جعفر( ابو عبد الله) محمد بن على بن شهرآشوب بن ابى نصر كياكى بن ابى الجيش مازندرانى سَرَوى ملقّب به رشيد الدين و عز الدين و شيخ الطائفه( ۵۸۸- ۴۸۹ ه ق ؛ ۱۱۹۲- ۱۰۹۶ م) مذهب: شيعه دوازده امامى

دانش او

 او فقيه، محدث، مفسّر، اديب، شاعر، مطّلع نسبت به رجال و احاديث، جامع هنرها و فضيلتهاست از سوى مخالفان و بيگانگان نيز مورد احترام و تعظيم بوده است.

 در هشت سالگى قرآن را حفظ كرد، از دانشى گسترده برخوردار بود، عبادت بسيار مى كرد هميشه با وضو بود، از بعد تأليف و تصنيف در نزد شيعه به منزله خطيب بغدادى نزد اهل سنّت بود.

سفرها

 به خراسان و شهرهاى خوارزم و نيشابور و سبزوار( و بيهق) سفر كرد. بدنبال مخالفت و درگيرى با والى مازندران آن ديار را به مقصد بغداد ترك كرد و اين در زمان مُقتَفى( ۵۵۵- ۵۳۰ ه. ق) بود و شايد در راه بغداد بود كه با علماء رى، كاشان، اصفهان، و همدان و... ديدار كرد.

 چند سالى در بغداد ماند و در زمان حكمروايى مستضي ء( ۵۷۴- ۵۶۶ ه. ق) به موصل مهاجرت كرد و پس از آن در حلب( از شهرهاى سوريه) رحل اقامت افكند و اين واقعه در زمان اميران شيعه مذهب آل حمدان به وقوع پيوست. در همانجا نيز درگذشت و به خاك سپرده شد.

استادان

 احمد غزّالى، جار الله زمخشرى، ابو على طبرسى، ابو الحسن بيهقى فريد خراسان، خطيب خوارزمى، ابو الحسين سعيد بن هبة الله معروف به قطب راوندى، ابو عبد الله محمد بن احمد نطنزى، سيد ناصح الدين ابو الفتح عبد الواحد تميمى آمُدى، ابو منصور احمد بن على بن ابى طالب طبرسى، ابو الفتوح رازى و ابو على محمد بن حسن فتّال نيشابورى

مشايخ او در روايت و اجازه ، ابو جعفر محمد بن حسن شوهانى، محمد بن على بن محسن حلبى- ركن الدين ابو الحسن بن على بن عبد الصمد سبزوارى نيشابورى، محمد بن على بن عبد الصمد سبزوارى نيشابورى- شيخ على بن شهر آشوب( پدرش)- پدر بزرگ ارجمندش شهر آشوب، ابو الفتّاح احمد بن على رازى- ابو سعيد عبد الجليل بن عيسى بن عبد الوهّاب رازى- سيد ابو الفضل داعى بن على بن حسن حسينى- فاضل ابو المحاسن مسعود بن على بن محمد صوابى- استاد ابو القاسم و ابو جعفر پسران كمَيْح- سيد منتهى بن ابى زيد بن كيابكى كجى گرگانى- سيد ابو الصمصام و ابو الوضّاح بن محمد بن معبد بن حسن- قاضى عماد الدّين ابو محمد حسن استر آبادى، شهيد سعيد ابو على محمد بن حسن فارسى، سيد مهدى بن ابى حرب حسينى، ابو القاسم زيد بن حسين بيهقى، ضياء الدين ابو الرضا فضل الله بن على راوندى و...

شاگردان

 ابو حامد نجم الدين سيد محمد بن ابى القاسم بن زهره حلبى، جمال الدين ابو الحسن على بن شعره حلّى جامعانى، محمد بن ادريس حلّى، ابن بِطريق حلّى، ابن ابى طىّ حلّى

مدفن ابن شهر آشوب در شهر حلب از دنيا رفت و در دامنه كوهى كه جوشن مى نامند به خاك سپرده شد. و آن گورستانى است در حلب براى دفن بزرگان علماء شيعه. از ديدگاه شيعيان حلب اين مكان مدفن شهيد محسن سقط فرزند امام حسين عليه السلام است.

Copyright 1999-2017 All rights are reserved to Aalulbayt Global Information Center