آموزش قرائت

تفسیر قرآن

ترجمه قرآن

متن قرآن

ندای قرآن

آشنایی با تفاسیر- عدم تحریف قرآن و چند بحث قرآنی‌

مشخصات کتاب

سرشناسه : استادی، رضا، - ۱۳۱۶

عنوان و نام پدیدآور : آشنایی با تفاسیر به ضمیمه مساله عدم تحریف قرآن و چند بحث قرآنی/ رضا استادی

مشخصات نشر : تهران : قدس، ۱۳۸۳.

مشخصات ظاهری : ص ۴۳۲

شابک : ۲۵۵۰۰ ریال

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی

یادداشت : چاپ دوم

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس

موضوع : تفاسیر -- مجموعه‌ها

موضوع : قرآن -- تحریف

موضوع : مفسران

رده بندی کنگره : BP۹۲/۹/الف‌۵آ۴۶ ۱۳۸۳

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۷۲

شماره کتابشناسی ملی : م‌۸۴-۹۲۳۳

ashnyy_b_tfsyr-_dm_thryf_qran_w_chnd_bhth_qrany.docx
Copyright 1999-2017 All rights are reserved to Aalulbayt Global Information Center