آموزش قرائت

تفسیر قرآن

ترجمه قرآن

متن قرآن

ندای قرآن

ناسازگاری قرآن با واقعیت‌های علمی

برخی پنداشته‌اند که عبارت‌هایی از قرآن با واقعیت علمی یا تاریخی و احیانا ادبی ناسازگار است که چنین امری با وحیانی بودن قرآن منافات دارد. در این زمینه به یک نمونه از مطالب علمی که در رآن مطرح شده و مورد شبهه قرار گرفته است اشاره می‌کنیم.

از جمله آیاتی که به گمان برخی با علم منافات دارد آیه ذیل است:

«من کل شیء خلقنا زوجین»[۱]

«تمامی موجودات را جفت ( نر و ماده) آفریدیم.»

 دانش بشری امروزه معتقد است كه برخی موجوادت، از قبیل حیوانات ابتدایی، تک سلولی هستند و دسته‌ای از کرم‌ها از راه تقسیم تکثیر می‌شوند و تولید مثل می‌کنند و نیز برخی از درختان، بدون گردافشانی ثمر می‌دهند.

پاسخ شبهه

این شبهه بر اثر برداشتی است که از تعبیر زوجین داشته‌اند و آن را به معنای جفت نر و ماده پنداشته‌اند؛ در صورتی که زوج در این قبیل آیات به معنی صنف و مراد از تثنیه، مطلق تعدد و تکثر است به این معنی که از هر چیزی اصناف و انواع متعددی آفریدیم. از قبیل انواع سیب، گلابی، آلو و... که از هر کدام انواع گوناگون آفریده شده است. بنابراین مقصود از زوجین در اینجا دو جفت نر و ماده نیست، بلکه دو صنف از هر گونه حیوان است. پس این آیه و نظیر آن در جفت نر و ماده نیست، بلکه د و صنف از هر گونه حیوان است. پس این آیه و نظیر آن در جفت بودن همه اشیاء صراحتی ندارد. اما اگر اشارتی هم در این باره باشد باز هم اعتراض وارد نیست، زیرا در علم زیست‌شناسی ثابت شده که هیچ موجود زنده‌ای از قانون لقاح جنسی مستثنی نیست. دانش زیست‌شناسی جدید اثبات کرده که همه جانداران حتی حیوانات ابتدایی تک سلولی (آمیب‌ها) و کرم‌ها از راه جفت‌گیری تولید مثل می‌کنند. و نیز علم زیست‌شناسی ثابت کرده است که حشراتی مانند کرم‌ها که از راه تقسیم شدن تکثیر می‌شوند دارای هر دو دستگاه تناسلی نر و ماده هستند.[۲]

پی نوشتها:

[۱]. ذاریات/۴۹.

[۲]. معرفت، محمد هادی، شبهات و ردود حول القرآن الکریم، گروهی از مترجمان، ص۳۸۰-۳۸۷.

بخشی از مقاله جواهر محمدی

منبع: http://intjz.net/maqalat/t-shobate-quran.htm

 

 

Copyright 1999-2017 All rights are reserved to Aalulbayt Global Information Center