آموزش قرائت

تفسیر قرآن

ترجمه قرآن

متن قرآن

ندای قرآن

قرآن كريم(سده چهارم )

  ماخذ كتاب:كتابخانه بزرگ حضرت آيه الله مرعشي نجفي - جلد۱۴ 
در صفحات:۳۱۶تا۳۱۶
كد دستيابي كتاب:۵۵۵۳ 
نام كتابخانه: كتابخانه مرعشي نجفي (آيت الله) شهر: قم
تاريخ كتابت:سده چهارم 
بخش بندي: جزء چهارم از قرآن است . 
همه اطلاعات: ( ۵۵۵۳ ) 
قرآن كريم ۹۱ 
جزء چهارم از قرآن است . 
خط كوفي ، از سده چهارم ، اعراب دوائر شنگرف و نشانيهاي ديگر به سبز ، جلد مقوائي عطف تيماج قهوه اي . 
۵۲ ۵۲ گ ، ۷ س ، ۵/۱۳ × ۹ سم 

 

Copyright 1999-2017 All rights are reserved to Aalulbayt Global Information Center