آموزش قرائت

تفسیر قرآن

ترجمه قرآن

متن قرآن

ندای قرآن

قرآن به خط بين كوفي و نسخ

قرآن

  ماخذ كتاب:فهرست ميكروفيلمها و نسخ خطي موزه ملي ايران - جلد۱ 
در صفحات:۵۷تا۵۷
كد دستيابي كتاب:شماره ميكروفيلم : ۱ - ۴۹ شماره بخش : ۶۲۶۴ 
نام كتابخانه: مجموعه موزه ملي ايران شهر: تهران
تاريخ كتابت:سده ۵ 
همه اطلاعات: شماره ميكروفيلم : ۱ - ۴۹ 
شماره بخش : ۶۲۶۴ 
قرآن 
قرآن به خط بين كوفي و نسخ بدون رقم سده ۵ دوسرلوح مذهب سر سوره ها به قلم  قرمز در ۴۵۷ صفحه كاغذ دولت آبادي جلد مقوا ابره تيماج . اندازه : ۲/۷ × ۲/۹ 
تاريخ و محل تحصيل : نامعلوم . 

 

Copyright 1999-2017 All rights are reserved to Aalulbayt Global Information Center