آموزش قرائت

تفسیر قرآن

ترجمه قرآن

متن قرآن

ندای قرآن

حسين  شاه عبد العظيمي

تفسير اثني عشري اثرحسين بن احمد حسيني شاه عبد العظيمي است(۱۳۸۴ـ ۱۳۱۸ ه ش)تفسيري است فارسي در ۱۴ مجلد تا آخر سوره مرسلات ساده و قابل فهم براي عموم فارسي زبانان.

 جهت گيري اين تفسير تحليلي ،هدايتي با رويکردي لغوي و روائي است که جنبه روائي آن غلبه دارد. اين تفسير در سال هاي(۱۳۳۴ـ۱۳۳۸)نگارش يافته است.[۱] در اين تفسير پيش از شرح و بيان هر آيه ترجمه اي تحت اللفظي از آن وجود دارد.

 در اين ترجمه که تقريبا در تمامي آيات با تفسير کوتاهي همراه است ساختار زبان عربي تا حد زيادي رعايت شده است از جمله در ترجمه افعال ماضي استمراري از دستور عربي پيروي کرده است. امتياز مهم اين ترجمه نکات تفسيري آن است که کمک شايان توجهي به خواننده فارسي زبان مي کند تا با سهولت و سرعت به مفاهيم آيات دست يابد.[۲]

پى نوشت

[۱] - ايازي، سيد محمد علي، سير تطور تفاسير شيعه، چاپ سوم، ۱۳۸۱ ، قم ،دفتر تبليغات اسلامي ، ۱۴۵

[۲] - حسيني، حسين بن احمد، تفسير اثني عشري، ۱۴ جلد، شركت طبع كتاب، ۱۳۳۹، چاپ اول، تهران.

منبع : مرکز فرهنگ و معارف قران

Copyright 1999-2017 All rights are reserved to Aalulbayt Global Information Center