آموزش قرائت

تفسیر قرآن

ترجمه قرآن

متن قرآن

ندای قرآن

تاريخ و علوم قرآن‌

مشخصات کتاب

سرشناسه : میرمحمدی زرندی ابوالفضل ۱۳۰۲ -
عنوان و نام پدیدآور : تاریخ و علوم قرآن تالیف و ترجمه ابوالفضل میرمحمدی‌زرندی 
مشخصات نشر : قم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دفتر انتشارات اسلامی ۱۳۸۸.
مشخصات ظاهری : ۳۶۸ ص 
فروست : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دفتر انتشارات اسلامی ۳۲۶.
شابک : ۶۰۰۰۰ ریال ۹۷۸-۹۶۴-۴۷۰-۱۶۸-۹ :
یادداشت : چاپ قبلی: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دفتر انتشارات اسلامی ۱۳۶۳ (۴۰۸ص.).
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس 
موضوع : قرآن -- علوم قرآنی
موضوع : قرآن -- تاریخ
شناسه افزوده : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفترانتشارات اسلامی
رده بندی کنگره : BP۶۹/م‌۹ت‌۲ ۱۳۸۸
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۵
شماره کتابشناسی ملی : ۲۱۶۴۵۷۳

trykh_w_lwm_qran.zip
Copyright 1999-2017 All rights are reserved to Aalulbayt Global Information Center