آموزش قرائت

تفسیر قرآن

ترجمه قرآن

متن قرآن

ندای قرآن

بهاءالدين شريف لاهيجي

( ۱۰۸۶ هـ . ق )

تفسير شريف لاهيجي در قرن يازدهم هجري توسط بهاءالدين محمد بن شيخ علي شريف لاهيجي تاليف شده است او از دانشوران شيعي امامي است اين تفسير را در سال ۱۰۸۶ هـ . ق به رشته تحرير در آورده است.[۱]

وي هدف خود را از نگارش اين اثر ارائه تفسيري ساده و مورد اعتماد در مذهب اماميه براي برادران ايماني مي داند که شواغل و موانع روزگار آنها را محروم از تحصيل علوم ديني کرده و خود را نيازمند به ترجمه قرآن مي دانند اما در حقيقت اين کتاب ترجمه نيست و مباحث آن فراتر از ترجمه است.[۲]

 روش مفسر بدين گونه است که هر آيه را به عبارات کوتاه تقسيم مي کند و پس از ترجمه به تفسير مختصر آن مي پردازد. ترجمه آيات نه مقيد به لفظ و پاياپاي کلمات است نه از چهار چوب کلمات خارج شده و شکل تمام و کامل تفسير را پيدا مي کند. عبارات ساده و روان و خالي از تعقيد آن براي همگان قابل درک است.[۲]

پى نوشت

[۱] - الشريف لاهيجي، بهاءالدين محمد شيخ علي، تفسير شريف لاهيجي، با مقدمه و تصحيح مير جلال الدين حسيني ارموي (محدث)، ۱۳۶۳، شرگت چاپ و انتشارات علمي، تهران.

[۲] - سير تطور تفاسير شيعه، ص ۱۰۹.

[۳] - سير تطور تفاسير شيعه، ص ۱۱۰.

Copyright 1999-2017 All rights are reserved to Aalulbayt Global Information Center