آموزش قرائت

تفسیر قرآن

ترجمه قرآن

متن قرآن

ندای قرآن

بخشي ازقرآن به خط كوفي

بخشي ازقرآن به خط كوفي بدون رقم وتاريخ تحرير سده ۴. دوصفحه اول داراي حواشي مذهب به صورت نوار با طرح برگ نخلي مذهب متصل . سرسوره به قلم زر در طرح هاي مستطيل شكل با طرح برگ نخلي متصل به آن . دوصفحه آخر مذهب . جلد بيروني سوخت قهوه اي با طرح ترنج وسرترنج ، اندرون سوخت سرخ با طرح ترنج و سرترنج سده ۱۱. 

قرآن

  ماخذ كتاب:فهرست ميكروفيلمها و نسخ خطي موزه ملي ايران - جلد۱ 
در صفحات:۱۷۵تا۱۷۵
كد دستيابي كتاب:شماره بخش ۴۲۷۹ 
نام كتابخانه: مجموعه موزه ملي ايران شهر: تهران
تاريخ كتابت:سده ۴ 
بخش بندي: بخشي ازقرآن 
همه اطلاعات: قرآن 
شماره بخش ۴۲۷۹ 

 

Copyright 1999-2017 All rights are reserved to Aalulbayt Global Information Center