آموزش قرائت

تفسیر قرآن

ترجمه قرآن

متن قرآن

ندای قرآن

اسوه چیست؟

اسوه شخصی است که به سبب خصلت ها یا خصلتهایی چند لیاقت وشایستگی آنرا می یابد تا الگو وسرمشق علمی وعملی دیگر یا دیگران باشد
در قرآن کریم در آیات ۱۱و۱۲سوره تحریم و۸۳و۹۰سوره انعام و۴و۶سوره ممتحنه از آسیه ومریم (س)وابراهیم (ع)ودیگر پیامبران (ع)بعنوان اسوه یاد می نماید ودر آیه ۱۴۳سوره بقره امت اسلام را بعنوان امتی معتدل .اسوه ای برای توده های مردم معرفی می نماید
خداوند در آیه ۱۱۲سوره نحل جامعه آرمانی را بعنوان جامعه ای برخوردار از آرامش ،امنیت ،آسایش فراوان ورفاه مطلوب می داند این بدان معنی است که جامعه نمونه ومطلوب از نظر قرآن جامعه ای است که برخوردار از سعادت وخوشبختی باشد که عناصر اصلی آنرا آرامش وامنیت وآسایش تشکیل می دهند جامعه نمونه وبرتر جامعه ای است که از نظر فرهنگی وتمدنی به کمال دست یافته باشد وبتواند با بهترین شیوه توده های مردم را به آسایش وآرامش برساند این امر شدنی نیست مگر آنکه اقتصاد آن از الگوهای کامل در تولید وتوزیع ومصرف بر خوردار باشد  ، افراد چنین جامعه ای انسانهایی هستند که در مسیر درست قرار گرفته اند ودر همه عرصه ها روش اعتدال را در پیش گرفته اند زیرا آنان نیز همانند پیامبر گرامی (ص)در مسیر الهی وآموزه های دینی وحیاتی گام بر می دارند واسوه ومقتتدا وپیشوای خویش را چنین شخصی قرار داده اند (آیه ۲۱سوره احزاب )
اعتدال گرایی ،ویژگی اسوه های زندگی است
آیه ۱۴۳سوره بقره با تفسیر روایی که نورالثقلین از امام صادق (ع)نقل می کند تبیین می کند که اهل بیت پیامبر (ع)همان انسانهای معتدل والگوونیز شاهدانی برای راستی ودرستی هستند که جامعه برتر در مسیر آنان گام بر می دارند وبه آسایش وآرامش دست می یابند
اسوه های زندگی که در آیا قرآن معرفی می شوند کسانی هستند که اعتدال گرایی در زندگی آنان اصل بنیادین را در کنار توحید وتوکل ومعاد تشکیل می دهند (آیه ۴سوره ممتحنه )
در آیات ۱۴۳بقره و۱۶۱انعام و۱۰۵یونس و۱۳۵طه نیز اشاره دارد که دین اسلام بعنوان برترین دین وکامل والگوی الهی برای زندگی بشری آئیینی معتدل ومیانه است
ودر آیه ۲۷سوره نساء می فرماید این اعتدال از درونی ترین وشخصی ترین احکام وقوانین زندگی تا عمومی ترین مسایل اقتصادی وسیاسی جامعه را در بر می گیرد
در آیه ۹سوره نحل می فرماید : التزام خداوند به بیان راه راست ومیانه برای آن است که آدمی تنها در این مسیر است که می تواند جامعه تمدنی وبر تر خویش را بسازد وبه عنوان خلافت الهی بر زمین هستی را مدیریت وتدبیر وربوبیت نماید
در آیات ۳۰و۳۱حج و۵بینه به رعایت اعتدال بعنوان تنها راه درست اشاره می کند ومردم را بدان می خواند ودر آیه ۲۷۵بقره ربا خواری را سبب خروج از اعتدال روانی بر می شمارد
از نظر قرآن که در آیات ۷۲و۷۷سوره مائده آمده است که بسیاری از جوامع به سبب خروج از اعتدال در حوزه های مختلف اقتصادی واعتقادی ورفتاری گرفتار بحران های شدید شدند که در نهایت تمدن وجامعه آنهارا نابود ساخته ویا می سازد
ودر آیات ۱۰۸بقره و۷۷مائده خروج از اعتدال ومیانه روی را سبب کفر وگمراهی ونابودی بشر می شمارد زیرا ریشه خروج ار حد اعتدال در همه کارها حتی امور دینی را می بایست در تمایلات نفسانی ووسوسه های شیطانی جست که چیزی جز نابودی بشر را نمی خواهد

منبع: تبیان

Copyright 1999-2017 All rights are reserved to Aalulbayt Global Information Center