آموزش قرائت

تفسیر قرآن

ترجمه قرآن

متن قرآن

ندای قرآن

ابوالفضل  داور پناه اردبيلي

تفسير "انوار العرفان" به قلم دكتر ابوالفضل داور پناه تفسيري است ساده به زبان فارسي که به احتمال تا ۴۰ جلد ادامه داشته باشد تا کنون ۱۱ جلد از آن چاپ شده است.[۱] مطالب علمي، آموزشي و ارشادي آن قابل توجه است. اين تفسير شامل: ترجمه و شرح آيات به نثر، ترجمه و شرح آيات به نظم ،شأن نزول، واژگان، توضيحات و وجوه تفسيري، متناسب با درک مخاطب متوسط.[۲] اگر چه نثر اين کتاب ساده و روان است اما ترجمه اين تفسير کاملا ممزوج و با توضيحات تفسيري است و قابل جدا شدن از متن نمي باشد؛ لذا شايد نتوان آن را در رديف ترجمه هاي موجود از قرآن محسوب داشت. نثر اين کتاب استوار و مطابق با نثر معيار است و مفسر به زبان نظم نيز به شرح و بسط و احيانا ترجمه آيات مي پردازد. حجم توضيحات تفسيري اين کتاب بسيار زياد و آميخته با متن است و قابل تفکيک نيست.

پى نوشتها

[۱] - انوار العرفان في تفسير القرآن ابوالفضل داور پناه اردبيلي، چاپ اول ۱۳۶۹ ، انتشارات کتابخانه صدر

[۲] - سير تفاسير شيعه ص ۲۰۸ و ۲۰۹

Copyright 1999-2017 All rights are reserved to Aalulbayt Global Information Center