آموزش قرائت

تفسیر قرآن

ترجمه قرآن

متن قرآن

ندای قرآن

ابن‏ بواب

مروري بر زندگي ابن‏بواب، خوشنويس و كاتب قرآن كريم

حميدرضا افسري
ابوالحسن علي بن هلال خوشنويس و مذّهِب مشهور كه در حدود نيمه دوم قرن چهارم تا اوايل قرن پنجم (سال ۴۱۳ق/ ۱۰۲۲م) مي‏زيسته است؛ شهرتش به ابن‏بواب به اين جهت است كه پدرش دربان آل بويه بود۱. ابوالفضل بن خيرون وي را از اهل‏سنت دانسته اما قاضي‏نورالله شوشتري او را در شمار شيعيان آورده است؛ اين‏كه سيدمرتضي در مرگ او مرثيه گفت مي‏تواند رأي قاضي نورالله را تقويت كند به‏هرحال وي را به پارسايي و امانت ستوده‏اند۲. وي علاوه بر خوشنويسي و تذهيب در زمينه‏هاي ديگر از جمله وعظ و خطابه۳، تعبير رويا۴ و شاعري۵ اهتمام داشته است. قصيده رائيه در ادوات خوشنويسي از آثار منظوم ابن‏بواب است۶. 
حبيب اصفهاني از او به‏عنوان فقيه و حافظ كل قرآن نام مي‏برد۷. ذهبي در سير اعلام النبلا آورده است كه ابن‏بواب پيش از خوشنويسي به نقاشي و نگارگري خانه‏ها اشتغال داشته سپس به تذهيب كتب سرانجام به كتابت پرداخته است۸. از مهارت ابن‏بواب در تذهيب مي‏توان به قرآن موجود در موزه چستربيتي اشاره كرد. اين قرآن به خط نسخ ابن‏بواب است كه بهتر است بگوييم نسخ آميخته به ريحان يا به عبارت ديگر نسخ ريحاني است. رايس اين نسخه را كه تذهيب آن را نيز كار ابن‏بواب برشمرده، از هر جهت مورد ارزيابي قرار داده است. هم‏چنين زماني كه ابن‏بواب سرپرست كتابخانه بهاءالدوله در شيراز بود جزء ناقض قرآن موجود در آن كتابخانه را كه به خط ابن‏مقله بود، چنان با مهارت، كامل كرد كه بهاءالدوله نتوانست آن را از خط ابن‏مقله تمييز دهد. از اين امر به خوبي مي‏توان دريافت كه ابن‏بواب در شبيه‏نويسي و در تذهيب و صحافي بسيار ماهر بوده است۹.
ابن بواب در خوشنويسي شاگرد محمدبن اسعد۱۰ و محمدبن سمساني۱۱ بود كه هر دو شاگرد ابن‏مقله (۲۷۲ - ۳۲۸ق) بودند و نيز در منابع آمده كه دختر ابن‏مقله به علي‏بن هلال تعليم خوشنويسي داد۱۲ و بي‏شك ابن‏بواب از خط ابن‏مقله تأثير گرفته است، براي نمونه هندوشاه (ص۲۰۸) آورده است كه ابن‏طقطقي از كتابي ياد مي‏كند كه ابتدا مي‏پنداشته به خط ابن‏مقله است، اما نظر ياقوت مستعصمي را درباره آن جويا مي‏شود. ياقوت با ديدن نسخه و تأمل در آن درمي‏يابد كه به خط ابن‏بواب است و مي‏گويد كه وي آن را به شيوه ابن مقله نوشته است۱۳، لذا علي‏رغم تلاش ابن بواب در شبيه‏نويسي خط ابن‏مقله، توسط ياقوت مستعصمي پرده از ماجرا برداشته مي‏شود.
ابن بواب كوشش مي‏كرد تا خطوطي را كه توسط خوشنويسان پيش از او، پايه‏گذاري شده اما به درجه كمال توفيق نيافته بودند را خود تكميل كند براي نمونه: در يك نسخه خطي مربوط به سده ۹ق/۱۵م به نام رسالة في علم الكتابة كه موءلف آن ناشناخته است و در برلن نگهداري مي‏شود، مطالبي راجع به ابن‏بواب آمده كه رايس آن را نقل كرده است. موءلف اين رساله مي‏نويسد كه ابن‏بواب دريافت كه پيش از او خطاطان در اصلاح خط كوفي كوشيده‏اند و نيز بنومقله (ابن‏مقله، وزير و برادرش) در بهترساختن توقيع و نسخ كوشش كرده اما در رسانيدن آن خطوط به درجه كمال توفيق نيافته‏اند. از اين‏رو خود به تكميل كار آنان پرداخت. هم‏چنين ابن‏بواب دريافت كه استادش ابن‏اسد اشعار را به خط نسخ شبيه به محقق مي‏نويسد. او اين خط را نيز به درجه كمال رسانيد. ذهبي ابن‏بواب را صاحب خط منسوب (خطي كه هريك از حروف آن از لحاظ وضع و اندازه با حرف الف متناسب است) خوانده، اما ابن‏خلكان وضع اين خط را به ابن‏مقله نسبت داده و نوشته است كه ابن‏بواب به تهذيب و تنقيح اين شيوه پرداخت و به آن، زيبايي و جلوه بخشيد. رايس مي‏گويد كه تناسب هندسي حروف خط منسوب را ابن‏مقله به وجود آورد، اما ابن‏بواب كه خود پيش از خوشنويس‏شدن با هنر تذهيب و نگارگري آشنا بود، با بينش هنرمندانه به اين تناسب، زيبايي هنري بخشيد۱۴. علاوه بر اصلاحات، وضع اصول و قواعد خطوط نسخ و ثلث، ابداع و پايه‏گذاري برخي از خطوط از جمله ريحان و محقق را نيز به ابن‏بواب نسبت مي‏دهند. در تذكره خط و خطاطان ميرزا حبيب‏الله اصفهاني به ابداع خطوط ريحان و محقق توسط وي اشاره شده است.
محمدبن حسن الطيبي در اوايل قرن دهم كتابي تأليف كرد كه در آن ۱۶ قلم را كه منسوب به ابن‏بواب است و توسط پيروانش به طريقه وي نوشته شده ياد كرده و نمونه‏هايي از آنها را ارائه نموده است. اين نمونه‏ها شامل خطوط ثلث‏المعتاد، منصور، مقتلان، تواقيع، جليل ثلث، مصاحف، مسلسل، غيار، جليل‏المحقق، ريحان، رقاع، رياشي، لوءلوء حواشي و اشعار است و نامي از خط طومار در آن نيامده است. بعيد نيست كه خط‏هاي زمان ابن‏بواب تنها همين خطوط باشد. هم‏چنين احتمال دارد ابن‏بواب در نوشتن خطوطي كه به طريقه وي نوشته شده مهارت تام داشته ولي اصل اين خطوط از بين رفته و شيوه آن توسط پيروان ابن‏بواب ادامه پيدا كرده است۱۵. از ديگر خطوطي كه به وي نسبت مي‏دهند خطوط نرگس، ريحان، لوءلوء، مرسع، وشي و چند نوع ديگر است۱۶. 
ابن بواب در خوشنويسي از جايگاه ويژه‏اي برخوردار است چنانچه ياقوت در معجم‏الادبا مي‏نويسد: «ابن‏بواب در خوشنويسي به چنان پايگاهي رسيد كه به خط خوش او مثل مي‏زدند۱۷».
از شاگردان ابن‏بواب در خوشنويسي محمدبن عبدالملك۱۸ را نام برده‏اند. از پيروان طريقه ابن‏بواب در خوشنويسي مي‏توان فاطمه بنت‏حسن (بنت اقرع)۱۹ و ابوطالب مبارك كرخي۲۰ را نام برد. از آثار ابن‏بواب كتابت ۶۴ نسخه قرآن را خوانده‏اند كه قطعاً نسخه كامل موجود همان قرآن كتابخانه چستربيتي است كه به سال ۳۹۱ ق. كتابت شده است. يك نسخه از قرآن كريم منسوب به ابن‏بواب هست كه توسط سلطان سليم عثماني به جامع لاله‏لي استانبول اهدا شده كه به صحت انتساب آن يقين نداريم۲۱.
قرآن ديگري كه از ابن‏بواب شناسايي شده قرآني است به خط كوفي كه در كتابخانه آيت‏الله مرعشي‏نجفي در قم موجود است. تاريخ كتابت آن ۳۹۲ق. است۲۲. از آثار و خطوط غيرقرآني ابن‏بواب مي‏توان به دو نسخه منسوب به وي از ديوان سلامة‏بن جندل - شاعر جاهلي - اشاره كرد كه اولي در توپكايي‏سرايي استانبول و دومي در موزه آثار ترك و اسلام نگهداري مي‏شود و هم‏چنين مي‏توان منتتخبي از كتاب الحيوان جاحظ مضبوط در همان موزه و... را برشمرد۲۳.
پاورقيها:
۱ - ابن تغربردي، يوسف، النجوم الزاهرة محاسن مصر و القاهره، قاهره، جلدچهارم، ص۲۵۷؛ ابن خلكان، احمدبن محمد، وفيات‏الاعيان، به كوشش احسان عباس، بيروت ۱۹۷۱ - ۱۹۷۲ م، جلد۳، ص۳۴۲. 
۲ - فكرت، محمد آصف، «ذيل ابن بواب»، دايرة‏المعارف بزرگ اسلامي، تهران، ۱۳۷۴. 
۳ - ذهبي، محمدبن احمد، سير اعلام‏النبلا، به كوشش شعيب الارنوءوط و ديگران، بيروت، ۱۴۰۳ق، جلد۳، ص۳۱۶. 
۴ - همان، صص ۳۱۶ و ۳۱۷. 
۵ - ياقوت، معجم‏الادبا، مصر، ۱۳۵۵ - ۱۳۵۷، جلد ۱۵، صص۱۲۵ - ۱۲۷. 
۶ - حاجي‏خليفه، كشف‏الظنون، استانبول، ۱۹۴۱م، جلد دوم، ص۱۳۳۹. 
۷ - اصفهاني، حبيب‏اله، تذكره خط و خطاطان، تهران، ۱۳۶۹، ص۵۷. 
۸ - ذهبي، همان، جلد ۱۷، ص۳۱۶. 
۹ - فكرت، محمدآصف، «ذيل ابن بواب»، دايرة‏المعارف بزرگ اسلامي، تهران، ۱۳۷۴. 
۱۰ - ابن خلكان، همان، صص ۳۴۲ و ۳۴۳. 
۱۱ - قلقشندي، احمدبن علي، صبح‏الاعشي، قاهره، ۱۳۸۳، جلد ۳، ص۱۳. 
۱۲ - قاضي احمدقمي، احمدبن حسين، گلستان هنر به كوشش احمد سهيلي، تهران، ۱۳۵۲، صص۱۷ و ۱۸. 
۱۳ - فكرت، محمدآصف، همان كتاب، همان ماده. 
۱۴ - همان. 
۱۵ - عالي، محمد، «ابن‏بواب (علي بن هلال)»، كتاب ماه، سال اول، شماره ۱۲، صص۶۶ و ۶۷. 
۱۶ - جبوري، تركي عطيه عبود، الخط العربي الاسلامي، به كوشش علي خاقاني، بغداد، ۱۳۵۹ق، ص۱۶۵. 
۱۷ - ياقوت، همان، صص ۱۲۱ و ۱۲۲. 
۱۸ - قلقشندي، همان، ص۱۴. 
۱۹ - ذهبي، همان، جلد ۱۸، ص۴۸۰. 
۲۰ - ذهبي، همان، جلد ۱۷، ص۵۶. 
۲۱ - فكرت، محمد آصف، همان كتاب، همان ماده. 
۲۲ - عالي، محمد، همان، ص۶۷. 
۲۳ - فكرت، محمدآصف، همان كتاب، همان ماده. 

Copyright 1999-2017 All rights are reserved to Aalulbayt Global Information Center